História klubu

 

História Klubu slovenských turistov Dobšiná

 

knihaHistória organizovania turistiky v Dobšinej sa začala datovať od roku 1922 na podnet Klubu československých turistov v Prahe. Ustanovujúca schôdza sa uskutočnila 31.3.1922. V roku 2022 to bude už 100 rokov, čo v živote človeka je hranica ľudského veku. V existencii turistiky tieto roky predstavujú roky práce zanietených ľudí, ktorí turistike venovali svoj voľný čas, energiu a predovšetkým kus svojho srdca.

Vroku 1922 sa v našom baníckom mestečku skupina mladých turistov rozhodla založiť si "Klub československých turistov". Prvým predsedom sa stal Ing. Ervin Wadas, lesmajster mesta Dobšiná. Nakoľko menovaný nevedel dostatočne zabezpečiť program klubu, ešte v tom istom roku bol členmi výboru odvolaný a na jeho miesto bol dosadený Žigmund Tratner, ktorý vo funkcii predsedu vytrval až do roku 1936.

Počas obdobia, kedy bol predsedom Žigmund Trantner, bola činnosť klubu veľmi bohatá. Predovšetkým to bola činnosť značkárska, ktorá sa vykonávala každú nedeľu dovtedy, kým celé okolie nebolo vyznačené turistickými značkami. Patrili tam Slovenský raj, okolie Ľadovej jaskyne, Čuntavy a Kráľovej hole. V tom období boli členmi turistického klubu učitelia a profesori z Čiech, ktorí pôsobili na obchodnej škole v Dobšinej, potom to boli zamestnanci pôšt a súkromní podnikatelia. Členovia turistického klubu s veľkým elánom propagovali Dobšinskú Ľadovú jaskyňu a to vo forme vydávania pohľadníc a rôzneho propagačného materiálu.

Podľa niektorých historických údajov sa turistická činnosť v Dobšinej vykonávala už aj pred rokom 1922. Bolo to obdobie pred prvou svetovou vojnou v rokoch 1881 - 1914 za Rakúsko uhorskej monarchie, vtedy sa touto činnosťou zaoberali len jednotlivci z vyššie postavených rodín.

Klub československých turistov v Dobšinej sa postupne vzmáhal vďaka Dobšinskej Ľadovej jaskyni, ktorá patrila mestu Dobšiná. Popri turistike sa dostávala stále viac do povedomia aj lyžiarska činnosť a v roku 1932 sa uskutočnili prvé verejné preteky. V roku 1937 mali lyžiarske preteky už svoju tradíciu so 138 pretekármi z celého Slovenska. Pri prípravách týchto pretekov pomáhal profesorský zbor Obchodnej školy v Dobšinej a Rožňavská vojenská posádka. Už vtedy sa závodilo o putovné ceny.

V roku 1938 došlo k zmene názvu klubu na "Klub slovenských turistov a lyžiarov" (KSTL), ktorého sídlom bol Liptovský Mikuláš. Bohatá činnosť klubu pokračovala ďalej vzdor tomu, že z radov klubu odchádzali českí partneri. Činnosť dobšinských turistov prerušila II. svetová vojna.

Po skončení II. svetovej vojny bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia a práce, aby sa turistické objekty ako tak dali do pôvodného stavu. Dôležité bolo obstarať potrebný materiál a inventár pre chaty, sprístupniť Ľadovú jaskyňu, obnoviť propagáciu a pod. O to sa najviac zaslúžil Ján Šarkány a tiež ostatní členovia výboru.

V rokoch 1950 – 1960 došlo v turistike k stagnácii. Dôvodom bola hlavne skutočnosť, že všetky ubytovne dovtedy patriace KSTL prevzali Reštaurácie a jedálne. Len jediná chata na Čuntave ostala majetkom Telovýchovnej jednoty Dobšiná, do ktorej bol odbor turistiky začlenený.

Oživenie „Klubu dobšinských turistov“ sa dátuje od roku 1964, kedy bol založený mototuristický oddiel, ktorý začal vyvíjať aktívnu činnosť predovšetkým za predsedníctva Dr. Ladislava Husára. Začalo sa s organizovaním mototuristických orientačných pretekov a po oprave za finančnej pomoci okresných orgánov sa v roku 1967 dala do prevádzky chata Rita na Čuntave. V roku 1979 chatu zničil požiar a následne do jedného roka bola postavená chata nová.

Cieľavedomejšia a aktívnejšia práca s mládežou začala v roku 1979, kedy bola pri odbore turistiky v Dobšinej založená turistická organizácia mládeže (TOM) pod vedením Jána Proka. V nasledujúcom období bolo organizovaných množstvo akcií, ktorých účastníkmi boli hlavne deti ZŠ a Detského domova v Dobšinej.

Začiatkom 80-tych rokoch turistický odbor TJ Kovo Dobšiná združoval v pešej, lyžiarskej, mototuristike a TOM 130 členov a mal k dispozícii 36 cvičiteľov z vlastných radov. V roku 1981 odbor turistiky usporiadal v Dobšinej V. krajský zimný zraz turistov. Po jeho úspešnom absolvovaní dostal dôveru straníckych orgánov a v roku 1983 bol poverený na usporiadanie XVII. Slovenského zimného zrazu turistov (SZZT), ktorý sa uskutočnil 10.–13.2. 1983. Táto akcia bola prirodzeným vyvrcholením aktívnej činnosti klubu.

Po reorganizácii orgánov turistiky v 90-tych rokoch došlo k zmene názvu klubu na Klub slovenských turistov Dobšiná. Svojou činnosťou počas celého roka prispieva k udržiavaniu pohybových aktivít občanov mesta Dobšiná a jeho okolia.